Informatieplicht werkgever uitgebreid(er)

In het kader van de implementatie van een Europese Richtlijn nog twee veranderingen op het programma voor het Nederlandse arbeidsrecht. De informatieplicht van de werkgever is daar één van.

De zogenoemde informatieplicht bestaat al zo’n 30 jaar, maar grote kans dat u niet eens wist van het bestaan en waarschijnlijk er gewoon al aan voldeed.

Wat houdt die informatieplicht dan in?

In ons burgerlijk wetboek staat in art. 7:655 BW de zogenaamde informatieplicht.

De hele opsomming van die informatieplicht vind je in artikel 7:655 BW. U kunt hier schriftelijke of elektronisch aan voldoen.

In de meeste arbeidsovereenkomsten vindt u de juiste informatie al terug en ook als u bij een CAO bent aangesloten staat daar doorgaans alle informatie al in. Toch doet u er verstandig aan om het een en ander te checken.

De volgende gegevens moet je aan je werknemer verstrekken, bij voorkeur in een arbeidsovereenkomst en/of cao:

 • Naam en woonplaats van partijen.

De plaats of plaatsen waar je werknemer moet werken. Is dat thuis, op kantoor en waar bevindt zich dat kantoor dan?;

 • De functie van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
 • Of er wel of geen CAO van toepassing is;
 • Het tijdstip van indiensttreding.

Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, de duur van de overeenkomst of’

de arbeidsovereenkomst er één voor onbepaalde tijd is;

Of het een oproepovereenkomst is.

 • Vakantieaanspraak dan wel de wijze waarop de aanspraak berekend is;
 • De opzegtermijn of berekening van de termijnen.
 • Het loon (hoogte salaris) en de termijn van uitbetaling, per maand of per vier weken;
 • De gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week;
 • Wel of geen deelname aan een pensioenregeling;
 • Werknemer die langer dan maand buiten Nederland werkt : hoe is dat geregeld?

Uitbreiding per 1 augustus 2022 wat houdt dit in?

Plaats waar arbeid wordt verricht

Aanvullend op de vermelding van de plaats of plaatsen waar de arbeid wordt verricht, moet je ook vermelden hoe je het regelt als de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht. Maar ook of je werknemer misschien vrij is zijn werkplek te bepalen.

Einddatum bij contracten voor bepaalde tijd

Bepaalde tijd: Einddatum per 1 augustus 2022 verplicht vermelden.

Ander betaald verlof

Naast de vakantiedagen ben je verder verplicht melding te maken van ander betaald verlof.

Opzegtermijn(en) en ontslagprocedure

Bij de vermelding van de opzegtermijn(en) vermeld je aanvullend hoe een eventuele ontslagprocedure in elkaar steekt.  Let op: Volgens de regering volstaat een verwijzing naar ‘de regeling in 7.10 BW’.

Afzonderlijke bestanddelen vermelden
Als je naast een basisloon ook werkt met bonussen of andere bestanddelen dan moeten die ook afzonderlijk vermeld worden. Let op: frequentie en wijze noemen.

Uitzendovereenkomst

Als er sprake is van een uitzendovereenkomst moet ook de identiteit van de inlenende onderneming worden vermeld.

Proeftijd

De duur en voorwaarden van de proeftijd dienen te worden genoemd.

Recht op scholing en studieovereenkomst vermelden

Arbeidstijd per week ook noemen in relatie tot overuren.

Ook opnemen welk salaris tegenover die extra uren staat.

Tot slot moet je instellingen vermelden die de sociale bijdragen in het kader van de arbeidsrelatie ontvangen en bescherming bieden op het gebied van sociale zekerheid indien aangeboden door jou als werkgever.

Wanneer de werknemer uiterlijk informeren?

-De meeste gegevens 1 week naar start;

-Sommige gegevens mogen na een maand volgen.

Tip: Laat een werknemer niet werken zonder overeenkomst en zorg dat er eerst een schriftelijke overeenkomst ligt.

Belangrijk:  De werknemers die al voor 1 augustus a.s. voor u werken mogen ook vragen om een volledige informatievoorziening.

Gevolg niet voldoen aan informatieplicht? Dan ben je in principe schadeplichtig.

Wat kunt u nu als werkgever het beste doen?

 • Check uw arbeidsovereenkomsten;
 • Bedrijfsreglement;
 • Toepasselijke CAO

Check af en vul aan waar nodig. Heeft u vragen of hulp nodig neem dan gerust contact met ons op: 085-0161860 of info@meestersvanhetzuiden.nl

Related Posts