Geschil schoolkeuze

Geschil schoolkeuze

Wanneer het ouders niet lukt om het eens te worden over de schoolkeuze, kan een van hen de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor de inschrijving.

Als je als ouders beide belast bent met het gezamenlijk gezag over uw kind (ren), dan dienen de ouders ook in gezamenlijk overleg tot een schoolkeuze te komen voor het kind. Van beiden ouders is toestemming nodig voor het aanmelden of inschrijving bij een school of opvang. Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders geen overeenstemming bereiken over de schoolkeuze. In het geval dat de toestemming van één van de ouders ontbreekt, dan heeft dit tot gevolg dat het kind niet staat ingeschreven op school en dus niet naar school kan.

Wat nu?

Wanneer het ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken over de schoolkeuze van hun kind, kunt u zich tot de rechter wenden en de rechter verzoeken om hem of haar vervangende toestemming te verlenen voor de aanmelding van school. Indien dit wordt toegewezen treedt de vervangende toestemming van de rechter in de plaats van de toestemming van de ‘weigerachtige’ ouder.

Belangenafweging

Uiteraard krijgt u niet zomaar toestemming. Bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming, zal de rechter onderzoeken welke schoolkeuze hij het meest in het belang van het kind vindt. De rechter toetst dus altijd aan het belang van het kind. Dat staat voorop.

Aangezien de rechter bij de beoordeling rekening houdt met alle omstandigheden van het geval, kan het zo zijn dat andere belangen toch zwaarder wegen. Factoren die bij de belangenafweging een rol spelen, zijn onder meer de reisafstand tussen de school en het verblijfadres, de cognitieve en educatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het emotioneel welbevinden en wat het kind – indien het kind 12 jaar of ouder is – zelf wil.

De ouder die de rechter om toestemming verzoekt dient te beargumenteren waarom het in het belang van het kind is dat het op de nieuwe school wordt aangemeld. Bijvoorbeeld omdat de vorm van onderwijs passender is.

De ouder die de toestemming weigert te verlenen, dient in dat geval juist te onderbouwen waarom de school niet geschikt is voor danwel aansluit bij het kind. Denk dan bijvoorbeeld aan de locatie die het contact tussen ouder en kind door de afstand beïnvloedt.

Gevolg toestemming rechter

De rechter zal alle betrokken belangen tegen elkaar afwegen. Indien de rechter van mening is dat het verzoek om vervangende toestemming toegewezen moet worden, zal de rechtbank toestemming verlenen, waardoor de verzoekende ouder het kind alsnog kan inschrijven op de school waar de voorkeur naar uitgaat en waarvoor door de rechter toestemming is verleend.

Mocht u hulp nodig hebben bij het verkrijgen van vervangende toestemming om de kinderen in te schrijven bij een nieuwe school of in andere situaties, bijvoorbeeld wanneer u met de kinderen op vakantie wilt waarvoor u de toestemming van uw ex-partner nodig heeft maar deze niet krijgt, of het aanvragen van een paspoort dan staan wij u graag bij.

Dit geldt natuurlijk ook in het geval wanneer u wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervangende toestemming en u zich daartegen wenst te verweren. Het is dan altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten.

Wij helpen u dan graag verder. Neem gerust contact op : 085-0161860.

# Meesters van het Zuiden #advocaat #familierecht #mediator #Venlo # vervangende toestemming #inschrijven #school#

Related Posts